Правила внутрішнього службового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів трудового колективу Державної екологічної інспекції у Сумській області від 14.06.2016

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної екологічної інспекції у Сумській області

04.07.2016 37

 

 ПРАВИЛА 
внутрішнього службового розпорядку

Державної екологічної інспекції у Сумській області

 І. Загальні положення

 1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Державної екологічної інспекції у Сумській області (далі – Держекоінспекція), режим роботи, умови перебування державного службовця в Держекоінспекції та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 2. Службова дисципліна в Держекоінспекції ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Держекоінспекції затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців за поданням начальника Держекоінспекції (далі – керівник державної служби) на основі Типових правил.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку Держекоінспекції доводяться до відома всіх державних службовців, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 2. У Держекоінспекції встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 12 хвилин, п’ятниця – 7 годин 12 хвилин; вихідні дні – субота і неділя.

Для державних службовців, які працюють у пунктах пропуску через державний кордон України та на внутрішніх митницях призначення та відправлення вантажів встановлюється позмінний режим роботи.

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються такими:

Початок роботи – 8.00 год.;

Перерва на відпочинок і харчування з 12.00 по 12.48 год.;

Закінчення роботи – 17.00 год.;

У п’ятницю – 16.00 год.;

Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 3. Облік робочого часу у Держекоінспекції здійснюється у табелях робочого часу, які ведуться у структурних підрозділах.

Для забезпечення контролю своєчасного прибуття на роботу ведеться єдиний Журнал реєстрації приходу на роботу працівників. Перелік осіб, які вносяться до Журналу, та його корегування за потреби у зв’язку зі змінами у штатно-списочному складі, здійснюється спеціалістом по роботі з персоналом.

Підписи у Журналі проставляються особисто кожним працівником Держекоінспекції. У разі відсутності працівника на робочому місці, відмітка про причину його відсутності на робочому місці (відпустка, відрядження, на перевірці, лікарняний, тощо) здійснюється керівником структурного підрозділу, а у разі його відсутності – спеціалістом по роботі з персоналом.

Журнал ведеться у приймальній Держекоінспекції. Відповідальність за ведення Журналу покладається на спеціаліста по роботі з персоналом.

Дані, що вносяться до Журналу, мають відповідати табелям обліку робочого часу.

 1. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі Держекоінспекції у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У приймальній Держекоінспекції ведеться журнал реєстрації відряджень та тимчасової відсутності на робочому місці.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника та в обов’язковому порядку спеціаліста по роботі з персоналом про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника державної служби щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування державного службовця в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника державної служби, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник державної служби за потреби може залучати державних службовців Держекоінспекції до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється у разі потреби згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником державної служби.

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику державної служби для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 3. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Держекоінспекції запроваджено підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом року надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців. При цьому робота у вихідний, святковий, неробочий день в табелі проставляється як вихідний день, а день відгула згідно заяви – робочим днем.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органів державної влади та на власному сайті Держекоінспекції.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 1. Керівник органу державної влади зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником органу державної влади покладені відповідні функції в такому органі.

 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає керівник державного органу та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного державного органу, працівником служби управління персоналом цього органу та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником державної служби.